Generelle leievilkår

For utleie av materiell og maskiner fra Ramudden

 

§1 Virkemåte

Nedenstående vilkår gjelder om ikke annet er skriftlig avtalt mellom utleier (Ramudden) og leietaker.

§2 Levering

Alt utleiemateriell overleveres fritt fra utleiers anlegg og utleies med leietakers ansvar og kostnad, inntil det er blitt returnert til det samme utleieanlegg. Der utleier bidrar til å få levert leiemateriell fra et annet anlegg, skal leietaker betale alle kostnader i forbindelse med utleien.

§3 Reklamasjon

Utleier utlevere det leide materiell i driftsklart - og testet stand, utstyrt med nødvendig beskyttelse og sikkerhetsanordninger. Eventuelle innsigelser mot utlevert materiell skal meldes skriftlig til utleieren innen fem dager etter mottak.

§4 Leietid

Leietiden regnes fra den dagen da leiemateriellet er overlevert fra utleier eller er blitt gjort tilgjengelig for uthenting, frem til og med den dato for når utleiemateriellet blir returnerte, med mindre annet er avtalt.

§5 Leieberegning

Leie vil bli belastet i henhold til gjeldende prisliste. Gitt dagsleie, utgjør leieprisen per enhet og kalenderdag. For deler av en dag, utgjør leie for hele dagen. Leie belastes under fri/ferieperioder om materiellet ikke på forhånd er ferdigmeldt og gjort klar for avhenting. Ferdigmeldt materiell er leietakerens ansvar frem til den dagen når det returneres til utleiers anlegg eller annet særskilt angitt lagringssted. Grunnleie tilkommer ved hvert enkelt leieforhold. For utstyr som under regelverket og/eller forskrifter må dekontamineres, belastes særskilte saneringskostnader.

§6 Eiendomsrett til leiemateriell

Leiemateriellet er utleiers eiendom og leietaker overdrar ikke på bakgrunn av denne avtalen, eierskap til dette materiellet. Leietaker kan ikke, uten utleiers skriftlige samtykke, la andre bruke leiemateriellet, videre utleie materiellet, eller på annen måte overlate denne leieavtalen til andre.

§7 Oppbevaring

Når innleid materiell oppbevares hos leietaker, skal denne tilse at gjeldende beskyttelse klassevilkår blir ivaretatt.
Dvs. Beskyttelsesklasse 1

§8 Drift

Leietaker plikter å holde utleier informert om hvor leiemateriellet er lagret eller blir brukt. Utleier skal ha ubegrenset tilgang til dette området. Leieutstyr skal kun brukes til de oppgaver og under de arbeidsforhold de er beregnet for, i henhold til og i samsvar med forskrifter for drift.

§9 Tilsyn og vedlikehold

Utleiemateriellet skal vedlikeholdes av leietaker, som da skal følge utleiers veiledninger for bruk av drivstoff, smøremiddel, samt tilsyn og oppbevaring. Nødvendig drivstoff og smøremiddel, samt slitedeler og forbruksmateriell betales av leietaker. Tilsyn og vedlikehold skal utføres av kompetent personell. Besiktigelse i forbindelse med montering, ivaretas og belastes leietaker. Ved tilbakelevering skal materiellet være grundig rengjort, og med hensyn til normal slitasje, i fortsatt god stand. Er utleiemateriellet ikke blitt rengjort, vil leietaker bli belastet særskilt for dette.

§10 Skade og tap

Leietaker er ansvarlig, uavhengig av skyld, i hele leieperioden, for tap av leiemateriellet og for skader som ikke skyldes normal slitasje. Materiell som skades eller som ikke blir returnert etter endt leieperiode, vil bli belastet tilsvarende anskaffelsesverdi.

§11 Reparasjoner

Leietaker kan ikke - med unntak som nevnt nedenfor - uten utleiers skriftlige samtykke, reparere leiemateriell. Utskifting av forbruksmateriell og slitedeler under arbeid, bekostes og utføres av leietaker. Andre reparasjoner forårsaket av normal slitasje, bekostes av utleier. Utleier er ikke forpliktet til å stille annet erstatningsmateriell tilgjengelig i løpet av reparasjonstiden.

§12 Ansvar for skade og driftsavbrudd

Leietaker er ansvarlig for personskader, materielle skader og skader på eiendom, som pådras leietakeren selv, hans ansatte eller tredjepart i forbindelse med leietakers bruk og plassering av leiemateriell. Utleier er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader (som for eksempel driftsavbrudd, tapt fortjeneste) påført leietaker, som følge av feil i leiemateriell eller forsinket levering.

§13 Forsikring

For å oppfylle sine forpliktelser i henhold til disse leievilkår, påhviler det hos leietaker å holde leiemateriellet forsikret.

§14 Heving

Dersom leietaker ikke betaler innen avtalt tid, avstår fra sine betalingsforpliktelser, går konkurs, innleder akkordforhandlinger uten konkurs, eller på annen måte ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne leieavtalen, så har utleier rett til umiddelbart å si opp kontrakten og hente tilbake det utleide materiellet på leietakers regning.

§15 Force Majeure

Utleien gjelder forutsatt at det ikke oppstår omstendigheter som er utenfor utleiers eller leietakers kontroll, og som hindrer, forvansker eller forsinker oppfyllelsen av forpliktelsen. Ingen av partene rett til erstatning for slike årsakssammenhenger, som kan innebære manglende eller forsinket tilgang til leiemateriell. Men både utleier og leietaker rett til å heve kontrakten når det kan dokumenteres at inntruffet forhold, som beskrevet ovenfor, har medført vesentlig ulempe og ikke er forårsaket av egen virksomhet.

§16 Tvister

De tvister som kan oppstå mellom utleier og leietaker skal være underlagt norsk lov. Oppstår det tvist mellom partene, skal denne først søkes løst via forhandlinger. Bergen Tingrett er satt som verneting i henhold til disse vilkår. Utleier kan dog på et generelt grunnlag søke domstolen om retten til tilbakelevering av leiemateriellet.

§17 Generelle betalingsbetingelser

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Kundene som ikke innvilges kreditt, må betale leie på forhånd. Med mindre annet er avtalt, er betalingstiden 14 dager netto. Reklamasjon på faktura må skje innen 8 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling belastes forsinkelsesrente og gebyr i henhold til den enhver tid gjeldende sats. Frakt og transport til og fra våre anlegg, betales leietaker. Leieprisene inkluderer ikke kostnadene for drivstoff og smøremidler. Dersom leiemateriellet utsettes for unormal høy slitasje, er leietaker ansvarlig for å kompensere utleier erstatning for dette.

 

Generelle leievilkår er lest og forstått. __________________________________________________

Kunde signatur