Leievilkår - kjøretøy

§1. Kjøretøyets bruk

Kjøretøyet kan anvendes i normal bruk innen Norge's grenser av leietaker eller ved leietakers samtykke og under dennes ansvar, av person som tilhører samme selskap. Skal en annen person føre kjøretøyet, kreves særskilt samtykke fra utleier. Leietaker er ansvarlig for at fører har rett kompetanse og på annen måte er skikket til føre kjøretøyet.
Ønsker leietaker å bruke kjøretøyet utenfor Norges grenser, kan dette skje dersom utleier har samtykket og regulert dette i kontrakten.
Leietaker er inneforstått med at hans rett til å disponere kjøretøyet under denen leieavtalen opphører umiddelbart hvis, uten utleiers skriftlige samtykke, forsøker å få kjøretøyet ut av Norge. Det betyr at politi / tollmyndighet eller andre som ivaretar utleiers interesser, har rett til å overta og beslaglegge kjøretøyet. Leietaker er ansvarlig for alle kostnader utleier kan påføres, dersom leietaker eller hans stedfortreder urettmessig tar kjøretøyet utenfor Norge eller de land utleier skriftlig har godkjent. Leietaker kan ikke videreleie kjøretøyet til en annen. Transport av passasjerer eller gods mot betaling er ikke tillatt for kjøretøyet. Kjøretøyet kan ikke brukes til å trekke, skyve eller på annen måte flytte et annet kjøretøy. Det er ikke tillatt å bruke kjøretøyet i motorløp.

§2. Leie og forsinket betaling

Leietaker er ansvarlig for leien betales. I tilfeller der leien skal betales av andre enn leietaker, for eksempel fakturerbar juridisk enhet, hefter fremdeles leitakeren ved sin signatur som ansvarlig og solidarisk for at leiekostnadene blir betalt. Utleier har rett til å be om et depositum eller forskuddsbetaling på leien. I leie inkluderes i kke drivstoffkostnader av enhver type. Dersom leietaker ikke betaler leie på forfallsdato, påløper forsinkelsesrenter.

§3. Forsinkelse eller uteblitt levering

Utleier skal stille kjøretøyet til disposisjon til avtalt tid. Kan utleier ikke overholder dette, har leietaker rett til en reduksjon av leien tilsvarer forsinkelsen, eller dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning for ham, kunne heve avtalen. Leietakeren har også rett til erstatning for direkte skade denne har lidt, som følge av forsinkelsen. Leietaker har ikke rett til å heve avtalen dersom utleieren umiddelbart og uten vesentlig ulempe for leietakeren tilbyr et annet akseptabelt kjøretøy. Utleier er fri for ansvar hvis han kan bevise at forsinkelsen skyldes forhold utenfor hans kontroll som han ikke burde ha forutsett da kontrakten ble inngått og hvis konsekvenser han ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overkommet. Erstatning gjelder ikke for tap av og i næringsvirksomhet.

§4. Vedlikehold av kjøretøy

Leietaker er ansvarlig for at kjøretøy håndteres på en tilfredstillende måte og sørger for at det vedlikeholdes og til enhver tid er i lovlig stand. Dersom kjøretøyet brukes til lengre kjørelengde enn 500 mil, skal leietakeren sørge for at de fastsatte serviceintervall blir utført på et autorisert verksted og at serviceheftet blir fylt ut. Utleier skal opplyse om ved hvilken kilometerstand servicen må være utført. Kostnaden ved service dekkes inn av utleier. Utleier har rett til å besiktige kjøretøyet i løpet av leieperioden, dersom han har rimelig grunn til å tro at eierforholdet er i fare, eller om det foreligger betydelig risiko for verdiforringelse, utover hva som følger av en normal bruk.

§ 5. Tiltak ved feil, skade eller tyveri

Leietaker skal snarest mulig underrette utleier ved feil eller skader på kjøretøyet, samt ved tyveri i løpet av leieperioden . Utleier skal, etter slikt varsel, informere leietaker de de tiltak som skal iverksettess. Reparasjonskostnadene vil bli dekket av utleier dersom ikke leietaker skal bære kostnadene jfr. § 8. Leietaker må dokumentere sine utlegg med kvitteringer eller på annen tilfredsstillende måte. I forsikringstilfeller må leietaker så snart som mulig sende skademelding til utleier. Det påhviler leietaker ansvar ved tyveri av kjøretøyet, samt ved skader på kjøretøyet forårsaket av en ukjent person, å politianmelde på det stedet der tyveriet / skaden har inntruffet, samt sende en kopi av anmeldelsen til utleier. Ved å unnlate å oppfylle de ovennevnte retningslinjer, svar leietaker ovenfor utleier, for de tap som kan oppstå på bakgrunn av dette.

§ 6. Utleiers ansvar ved driftsbrudd eller skade

Utleier er ansvarlig for kjøretøyet er i funksjonell- og forskriftsmessig stand. Dersom tekniske feil eller driftsavbrudd grunnet manglende vedlikehold oppstår i løpet av leieperioden, har leietaker rett til en redusert leie, eller hvis det er av vesentlig betydning, har leietaker rett til å heve avtalen. Avtalen kan dog ikke sies opp dersom utleier uten ugrunnet opphold etter at han hadde blitt varslet om feilen, kan reparere kjøretøyet eller stille et erstatningskjøretøy av tilsvarende type til disposisjon, da har ikke leietakeren akseptabel grunn til å avvise dette tilbudet. Leietakeren har rett til en rimelig kompensasjon (men ikke for tapt arbeidsinntekt forårsaket av forsinkelsen) for skade han påføres grunnet feil på kjøretøyet. Leietaker må alltid dokumentere sine kostnader. Kompensasjon gjelder ikke for tap i næring. Hvis driftsavbrudd oppstår på grunn av trafikk - eller vognskade, noe som gjør det umulig å fortsette, eller hvis kjøretøyet blir solgt, avsluttes kontrakten etter at leietaker har kontaktet utleier, og ved tyveri, at det er blitt levert inn en politianmeldelse.

§ 7. Leietakers ansvar ved brudd på trafikk og parkeringsbestemmelsene

Leietaker er ansvarlig økonomisk overfor utleier, for ilagte forelegg og bøter forbundet med overtredelser av trafikk og parkeringsbestemmelser, og som derigjennom kan påføre utleier som eier av kjøretøyet, økte kostnader. Dette gjelder ikke dersom overtredelsen er forårsaket av sådanne mangler på kjøretøy som leietaker verken visste eller burde vite om. Dersom leietaker ikke rettidig betaler eventuelle bøter, forelegg eller andre kostnader som følge av denne overtredelser, og at utleier derfor, på som eier av kjøretøyet, blir tvunget til å dekke inn, så vil leietaker bli belastes for tilvarende utlegg, samt et håndteringsgebyr for den enkelte overtredelse.

§ 8. Leietakers ansvar og forpliktelser ved skade på eller tap av kjøretøy.

Leietaker er ansvarlig overfor utleier, for at kjøretøyet ikke skades eller tapes i løpet av leieperioden. Leietakeren er fritatt fra ansvar for skade eller tap som følge av påviste mangler i det leide kjøreøyet eller om det kan sannsynliggjøres at skaden eller tapet, ikke skyldes uaktsomhet fra leietakers side. Leietakeren må betale full erstatning for alle eventuelle skader. Dersom leieforsikring tegnes, betales egenandeler som beskrevet nedenfor:

Egenandel gjeldende fra 01.03.2014

Tung lastebil = Skade signalrigg
Tung lastebil = Vognskade
Tung lastebil = Ansvarsskade
Tung lastebil = Tyveri
Tung lastebil = Glasskade
Tung lastebil = Bilberging

Lett lastebil = Skade signalrigg
Lett lastebil = Vognskade
Lett lastebil = Ansvarsskade
Lett lastebil = Tyveri
Lett lastebil = Glasskade
Lett lastebil = Bilberging
Lett tilhenger = Vognskade
Lett tilhenger = Tyveri

Ved kjøretøyskade, har leietakeren som et alternativ til å kompensere utleier som beskrevet ovenfor, rett til, etter i overenstemmelse med utleier, å få utbedret skaden for egen regning ved bruk av godkjent verksted. I denne sammenheng vil leietaker bli belastet med leie inntil kjøretøyet er reparert og returnert til utleier. Ved bruk av kjøretøyets forsikringer, belastes leietaker egenandel for og i henhold til forsikringsselskapets vilkår. Ved parkeringsskade, eller dersom et annet kjøretøy unnlater å varsle en påkjørsel, kreves politianmeldelse og om mulig, vitneutsagn. Hvis kjøretøyet ved retur ikke er rengjort, eller ved tydlig brudd på retninglinjer for vedlikehold, har utleier rett til å kreve inndekket sine kostnader forbundet med å istandsette kjøretøyet.

§ 9. Begrensning av skader

Det påhviler både leietaker og utleier å treffe rimelige tiltak for å redusere sine tap. Hvis man unnlater dette, får man selv et tilsvarende andel av tapet.

§ 10. Tilbakelevering

Ved leietidens slutt plikter leietaker å returnere kjøretøyet til det sted det det ble hentet ut, eller på et annet særskilt avtalt sted. Leietaker har rett til å returnere kjøretøyet før utløpet av den avtalte leieperioden. Ved retur skal kjøretøyet være i samme stand som da det hentet ut. Utleier og leietaker skal, hvis mulig, undersøke kjøretøyet i felleskap for en vurdering av tilstand, eventuelle skader. Tilbakelevering skal skje i utleiers normale åpningstider, med mindre annet er avtalt. Dersom leietaker ikke returnerer kjøretøyet i henhold til avtalen, er denne alltid ansvarlig for å kompensere utleier de kostnader som er nødvendige for å få brakt kjøretøyet tilbake til avtalt sted. Leietakeren er dessuten forpliktet til å betale ekstra leie i henhold til avtalen ved forsinket tilbakelevering, ved forhold som ikke kan henføres til eierens ansvar jfr. § 6. Utleier vil ikke rette krav ved forsinket tilbakelevering eller unnlatt tilbakelevering, dersom denne forsinkelsen eller unnlatenheten er grunnet i dødsfall , alvorlig sykdom eller andre lignende akutte og alvorlige omstendigheter. Det er forbundet med straffansvar å bruke kjøretøyet etter leieperiodens utgang.

§ 11. Utleiers hevingsrett m.m.

Utleier har rett til å heve avtalen dersom a) leietaker ikke oppfyller sine forpliktelser overfor utleier og ikke betaler innen rimelig tid etter purring b) bilen utsettes for unormal drift eller vanskjøtsel, slik at det kan oppstå betydelig verdiforringelse c) leietakeren overholder ikke bestemmelser i denne avtalen, som ansees vesentlige for utleier.

§ 12. Håndtering av personopplysninger

Utleier registrerer leietakerens personopplysninger elektronisk i et register, for å være i stand til å oppfylle sine forpliktelser og for å ivareta sine rettigheter etter denne leieavtalen. De personopplysninger som registreres er navnet, personnummer, førerkortnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Videre relevant informasjon om leiekjøretøy, kjørelengde, priser og vilkår, etc. Personopplysninger vil utelukkende bli brukt i utleiers virksomhet og opplysningene vil ikke bli utlevert til andre. Opplysningene hentes fra leietakeren eller leietakers arbeidsgiver. I tilfeller der leietakerens betalingsplikt ikke blir oppfylt, kan ytterligere personopplysninger hentes ut fra offentlig tilgjengelige registre og lagres i saken. Informasjonen overlates i slike tilfeller til et inkassofirma eller øvrig myndighet, for inndriving, fastsettelse og oppfyllelse av kontraktsforpliktelse.

De personopplysninger som registreres, er for at utleier på en tilfredstillende måte skal kunne oppfylle avtalens forpliktelser, samt i de tilfeller der leietakeren ikke skriftlig motsetter seg dette, til markedsføring. Dataene blir lagret i 36 måneder etter opphør av leieavtalen.

Leietaker har rett til en gang årlig kostnadsfritt, å be om skriftlig bekreftelse på hvilke opplysninger som er registrert. Leietaker har rett til når som helst å be om at uriktige opplysninger blir rettet.