1. Anvendelse. Disse allmenne vilkårene gjelder når Ramudden utfører tjenester for kundens regning. Disse allmenne vilkårene er en del av Avtalen, og avvik fra disse allmenne vilkårene må avtales skriftlig for å bli gjeldende.

2. Definisjoner.I disse allmenne vilkårene har følgende begreper betydningen som oppgis nedenfor:

Avtalen” er avtalen mellom Ramudden og Kunden om levering av Tjenesten (uansett om avtalen er i skriftlig, muntlig eller annen form).

Kunden” er parten som Ramudden har inngått avtalen med.

Ramudden” er Ramudden AB, org. nr 556674-6730, eller annet selskap i Ramudden-konsernet som er oppgitt som part i avtalen.

Tjenesten” er de aktiviteter og tjenester som Ramudden i henhold til avtalen utfører for kundens regning, som transport, innbæring, montering og installering av leieobjekt, planlegging av arbeidsvarsling, flaggvakt- og lostjenester, opplæring samt dimensjonering og annen rådgivning før eller i forbindelse med utleie eller i andre sammenhenger.

3. Tolkning.Henvisninger til ”avtalen” omfatter også disse allmenne vilkårene. Dersom avtalen omfatter flere separate tjenester, gjelder henvisninger til ”tjenesten” hver tjeneste for seg der ikke annet er oppgitt.

4. Kundens forpliktelser. Kunden skal gi Ramuddens ansatte tilgang til spiserom og toalett, samt de lokaler, den informasjon, det utstyr og det materiell som er nødvendig for levering av tjenesten og ellers gjennomføre avtalte tiltak. Kunden er ansvarlig for at informasjon som kunden formidler til Ramudden i forbindelse med utførelse av tjenesten er riktig, fullstendig og utvetydig.

5. Utførelse. Ramudden skal utføre tjenesten fagmessig, i samsvar med gjeldende lovgivning og krav og ellers på den måten og ifølge den tidsplanen som fremgår av avtalen. Dersom det i avtalen ikke fremgår noen tidsplan, skal tjenesten utføres i det tempoet som omstendighetene rimeligvis tilsier. I de tilfeller Ramuddens ansatte innehar rollen som ansvarshavende og/eller stedsansvarlig ved prosjektet, forplikter kunden seg til å etterkomme Ramuddens anvisninger i forhold til krav til arbeidsvarsling og bruk av sikkerhetsutstyr.

6. Fullføring. Når Ramudden har utført samtlige tjenester i samsvar med avtalen, regnes tjenesten som fullført. Fullføringen av tjenesten avhenger ikke av leveranseattest eller lignende godkjenning dersom dette ikke er uttrykkelig avtalt.

7. Tidsforlengelse. Ved forsinkelser som er forårsaket av kunden eller forhold på dennes side har Ramudden rett til tilsvarende forlengelse av avtalt utførelsestid. Ramudden har også rett til tilsvarende forlengelse dersom: (a) omfanget av tjenesten forandres, (b) forlengelsen trengs for at personalet skal kunne ta ut lovfestet permisjon eller ferie, eller (c) vær eller andre forhold på stedet der tjenesten skal utføres innebærer at kvaliteten på utførelsen av tjenesten kan påvirkes negativt eller utgjøre en sikkerhetsrisiko for Ramuddens personale, eller Ramudden av andre personalhensyn har grunn til å utsette utførelsen av tjenesten.

8. Forsinkelse.Dersom det er avtalt en særskilt tidsplan for utførelsen av tjenesten og Ramudden ikke utfører tjenesten i henhold til denne tidsplanen, har kunden rett til et forsinkelsesgebyr på 0,5 prosent av referansebeløpet for hver påbegynte uke forsinkelsen pågår, men høyst fem prosent av referansebeløpet. ”Referansebeløpet” er den delen av Ramuddens kompensasjon som er forbundet med den forsinkede delen av tjenesten. Hvis kunden har rett på maksimalt forsinkelsesgebyr i henhold til det foregående, kan kunden rette et skriftlig krav til Ramudden om å fullføre den forsinkede delen av tjenesten innen en rimelig frist som ikke kan være kortere enn én uke. Dersom Ramudden unnlater å fullføre tjenesten innen denne fristen, kan kunden sende en skriftlig oppsigelse av avtalen til Ramudden for den gjenværende delen av tjenesten. Ramudden er ikke ansvarlig for forsinkelser utover det som fremgår av dette punktet.

9. Forsinkelser forårsaket av kunden. Dersom en forsinkelse skyldes kunden eller forhold som kunden er ansvarlig for, kan Ramudden etter skriftlig beskjed til kunden avbryte arbeidet frem til kunden har fått ordnet opp i det som forårsaket forsinkelsen. Kunden skal kompensere Ramudden for eventuelle kostnader og skader som Ramudden rammes av eller pådrar seg på grunn av slike forsinkelser.

10. Feil og feilretting.

(a) Dersom tjenesten ikke oppfyller kravene som fremgår av avtalen, foreligger det feil på tjenesten. Dersom kunden vil melde inn feil på tjenesten, skal kunden informere Ramudden skriftlig om dette (reklamasjon) innen 14 dager etter at kunden oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Etter dette mister kunden retten til å reklamere feilen. Ramudden er ikke ansvarlig for feil på tjenesten som reklameres senere enn tre måneder fra utførelsen av den delen av tjenesten som kunden mener er mangelfull.

(b) Etter kundens reklamasjon av en feil som Ramudden er ansvarlig for skal Ramudden etter eget forgodtbefinnende enten: (i) avbøte feilen innen rimelig tid fra kundens reklamasjon, eller (ii) gi kunden et prisavslag. Utover dette skal Ramudden kompensere kunden for direkte kostnader som kunden pådrar seg i forbindelse med feilen, men høyst 25 prosent av prisen på tjenesten.

(c) Ramudden er ikke ansvarlig for feil som skyldes omstendigheter som har oppstått etter at tjenesten er fullført (f.eks. at kunden har endret eller flyttet på sikkerhetsutstyr som Ramudden har satt ut), at kunden har gitt feilaktige, tvetydige eller ufullstendige opplysninger, mislighold fra kunden eller tredjepart eller andre omstendigheter utenfor Ramuddens kontroll.

(d) Dersom kunden har reklamert en feil i tjenesten og det senere viser seg at det ikke foreligger noen feil som Ramudden er ansvarlig for, har Ramudden rett til kompensasjon for arbeidet med å avbøte den reklamerte feilen under samme vilkår som for tjenesten for øvrig.

(e)Ramudden er ikke ansvarlig for feil på tjenesten utover det som fremgår av punkt 10.

11. Pris. Samtlige priser, avgifter og annen kompensasjon er eksklusive merverdiavgift.

12. Fakturering og betaling. Ramudden kan fakturere kunden etterskuddsvis annenhver uke. Kunden skal betale Ramuddens fakturaer senest 30 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling har Ramudden rett på forsinkelsesrente iht gjelende lovgivning per år, kompensasjon for utstedt betalingspåminnelse samt forsinkelsesavgifter pålydende lovfestet beløp (60 NOK per dags dato). Ramudden kan utover dette stanse utførelsen av forpliktelsene sine under avtalen frem til full betaling mottas.

13. Force Majeure. Partene fritas for sanksjoner for misligholdte forpliktelser under avtalen dersom misligholdet er forårsaket av omstendigheter som ligger utenfor partenes kontroll og som hindrer overholdelse av de avtalefestede forpliktelsene (Force Majeure), som ekstreme værforhold (f.eks. brann, tørke, oversvømmelse, ekstrem kulde og ras), krig, rekvisisjon, beslagleggelse, valutarestriksjoner, oppløp, mangel på råvarer og ressurser, allmenn knapphet samt innskrenkninger i drivstofforsyning, arbeidskonflikt eller langvarige brudd på transport, data- eller telekommunikasjon eller strømforsyning.

Dersom en part vil påberope seg Force Majeure, skal parten umiddelbart underrette den andre parten om når situasjonen begynte og når den antas å opphøre. Dersom parten unnlater å underrette den andre parten, har parten ikke rett til å påberope seg Force Majeure.

Tiden for fullførelse av gjeldende forpliktelse skal forlenges med like lang tid som Force Majeure-situasjonen pågikk. Uansett hva som for øvrig gjelder i avtalen, kan hver av partene si opp avtalen med umiddelbar virkning gjennom et skriftlig varsel til den andre parten dersom fullførelsen av avtalen forskyves med mer enn seks måneder på grunn av Force Majeure.

14. Ansvarsbegrensninger. (a) Ramudden er bare ansvarlig for direkte skade som oppstår som følge av Ramuddens uaktsomhet. Ramudden er dermed ikke ansvarlig for indirekte skade, som forsinkede leveranser, stillstand, driftsavbrudd, produksjonsbortfall, brukstap, tap av opplysninger, tap av avtaler, uteblitt gevinst eller annet økonomisk følgetap. (b) Ramuddens samlede ansvar under avtalen skal ikke overstige det laveste av (i) det samlede beløpet som kunden har betalt Ramudden under avtalen ved tidspunktet da skaden oppsto, og (i) 2 000 000 NOK. (c) Kunden har ikke rett til å gjøre gjeldende andre sanksjoner ved Ramuddens avtalebrudd enn de som uttrykkelig fremgår av avtalen.

15. Tidlig oppsigelse. Ramudden kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden:

(a)bryter mot avtalen eller gjeldende lovgivning og ikke retter feil (hvis dette er mulig) innen 10 dager fra Ramuddens skriftlige anmodning om retting, eller

(b)ikke betaler innen avtalt tid, innstiller betalingene sine, innleder forhandlinger om oppgjør med kreditorer, blir gjenstand for en søknad om konkurs, søker om bedriftsgjenoppretting, økonomisk oppgjør eller tilsvarende, legger ned eller likviderer bedriften, eller dersom det etter Ramuddens vurdering av andre grunner foreligger risiko for at kunden ikke vil oppfylle forpliktelsene sine under denne avtalen.

16. Immaterielle rettigheter. 

(a) Bakgrunnsrettigheter.Kunden er innforstått med at Ramudden i utførelsen av tjenesten kan komme til å benytte produkter, materialer eller metoder der Ramudden eller tredjeparter har immaterielle rettigheter. Avtalen innebærer ikke at slike immaterielle rettigheter overdras til kunden eller at kunden på annen måte erverver retten til å benytte slike immaterielle rettigheter.

(b) Eiendomsrett til resultatet.Ramudden har eiendomsrett (inkludert de immaterielle rettighetene) til og i alle rapporter, beskrivelser, spesifikasjoner, dokumenter, illustrasjoner, modeller, arbeidstegninger, markedsføringsmateriell og annen dokumentasjon (uansett medium) som opprettes eller leveres av Ramudden innen rammene for tjenesten.

(c) Kundens bruksrett til resultatet.Forutsatt at kunden foretar full innbetaling i henhold til avtalen, gir Ramudden kunden en ikke-eksklusiv og begrenset lisens til å benytte dokumentasjon som Ramudden overlater til kunden for de formål som er tillatt under avtalen og gjeldende lovgivning. Kunden kan ikke overføre, viderelisensiere, publisere eller på annen måte tilgjengeliggjøre slik dokumentasjon uten først å innhente skriftlig samtykke fra Ramudden. Slikt samtykke skal ikke nektes med mindre det finnes saklige grunner til det, forutsatt at partene blir enige om vilkårene for kundens disponering av dokumentasjonen som kunden har fått av Ramudden.

17. Øvrige bestemmelser.Bestemmelser i avtalen som det er naturlig at fortsetter å gjelde, eller som det er spesifikt angitt at skal fortsette å gjelde etter avtalens opphør, skal gjøre det, inkludert (men ikke begrenset til) punkt 16og 18i disse allmenne vilkårene.

18. Gjeldende lovgivning og tvisteløsning. Avtalen reguleres av svensk lov. Tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen skal avgjøres ved voldgiftsbehandling administrert av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Tvisten skal løses med forenklet voldgift, med mindre SCC med hensyn til tvistens kompleksitet, tvistemålets verdi og øvrige omstendigheter beslutter at den skal løses med voldgift. I sistnevnte tilfelle skal SCC også bestemme om voldgiftsretten skal bestå av en eller flere voldgiftsdommere. Voldgiftsretten skal settes i Stockholm. Prosesspråket skal være svensk.

Voldgiftssaker som kreves behandlet med henvisning til denne klausulen om voldgift skal være taushetsbelagte. Taushetsplikten omfatter all informasjon som kommer frem under behandlingen samt beslutningen eller dommen som forkynnes i forbindelse med denne. Taushetsbelagt informasjon skal ikke uten den andre partens forutgående skriftlige samtykke videreformidles til tredjeparter. Partene skal imidlertid ikke være forhindret fra å videreformidle slik informasjon for på best mulig måte å ivareta egne rettigheter mot denandre parten i forbindelse med tvisten eller dersom en part i henhold til lov, forskrift, myndighetsbeslutning, børskontrakt eller tilsvarende plikter å oppgi slik informasjon.