Art Nr. 947040

IntelliTag

Vi övervakar arbetsplatsen med uppkopplade digitala IntelliTag för sänkt kostnad och optimerad tillsyn. IntelliTag är flexibel att montera på utrustningen och skickar och tar emot data om position, orientering (liggandes/ståendes), olycka, batterinivå samt vilken typ av skylt den är monterad till. Realtids-information skickas ut via meddelande, vilket möjliggör händelsebaserat agerande istället för tidsstyrt agerande.
1